Hackathon voor én door de Kempen

#HACK KEMPEN

2023

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Sorry, our sale is over, see you next time

Privacybeleid

Deze website is eigendom van #Hack Kempen
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: 2460 Kasterlee
E-mail: info@hackkempen.be
Ondernemingsnummer: BE 0797.145.109
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Verder info, vragen en/of opmerkingen omtrent deze privacy policy mogen steeds gestuurd worden aan privacy@hackkempen.be.

Vewerking persoonsgegevens
#Hack Kempen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij privacy@hackkempen.be.

Verwerkingsdoeleinden
#Hack Kempen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Foto’s en opname van beelden (video)
#Hack Kempen zal tijdens het event foto’s en beelden opnemen (video). Deze foto’s en beelden (video) kunnen door een derde partij worden genomen en gepubliceerd op social media (LinkedIn, Facebook, Instagram, …), uitgezonden worden op de TV, gebruikt worden voor de website van Hack Kempen, gebruikt worden in presentaties van Hack Kempen en toekomstige mailings. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met #Hack Kempen verbonden zijn of met enige andere partner van #Hack Kempen;
#Hack Kempen garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De persoonsgegevens waarvoor uw toestemming werd gevraagd (inschrijving nieuwsbrief, inschrijving event, …) zullen bewaard worden voor een periode van 5 jaar.
U kunt uiteraard steeds een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hackkempen.be.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen (indien beschikbaar); en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@hackkempen.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).